HISTORICAL NAME GAME


#163

Raphael


#164

Liu Shaoqi


#165

Ignazio Loiolakoa


#166

Aldous Huxley


#167

Yuri Andropov


#168

Victoria Adelaide Mary Louisa


#169

Anne Frank


#170

Konstantin Chernenko


#171

Otto Bismark


#172

King Henry V


#173

Yaroslav the Wise


#174

Edward The FIrst


#175

Thomas Jefferson


#176

j


#177

Nikola Tesla


#178

Adolf Frederick


#179

Kim Il Sung


#180

Grigory Rasputin


#181

Napoleon


#182

Nurhaci